KVKK-Text

Amaç – KVKK

Kvkk Bilgilendirmesi, İşbu politika Kişisel Verilerin Korunması hakkında olup; DentNis Implantoloji Ve Estetik Diş Kliniği (Abdulkadir Narin) (Bundan böyle „DentNis Implantoloji Ve Estetik Diş Kliniği (Abdulkadir Narin)“ ya da „DentNis“ olarak adlandırılacaktır) için önem arz ettiği gibi kanunen yapılması gerekenler kapsamında olduğundan oluşturulmuş ve amacı bu politika ile yönetilen; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışan adaylarımızın, çalışanlarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz şirketlerin çalışanlarının, hissedarlarının ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ve bilgilendirilmesi oluşturmaktadır. DentNis olarak, ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir şekilde ilişki içinde olduğumuz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması ve KVKK’da yer alan gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi amacı ile kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere nasıl uyulacağına ilişkin temel ilkeler ve uyulacak yol haritası belirlenmekteyiz. Bu kapsamda müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, müşteri adaylarımız, çalışan adaylarımız, şirket hissedarlarımız, şirket yetkililerimiz, ziyaretçilerimiz, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri Şirketimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek gerekli aydınlatma ve şeffaflığı sağlamaktayız.

Kapsam – KVKK

Bu Politika, DentNis’in ilgili düzenlemeye ihtiyaç duyulan tüm süreç ve işlemlerine uygulanır. DentNis çalışanlarını, çalışan adaylarını, aktif ve potansiyel müşterilerini, müşteri adaylarını, ziyaretçilerini, tedarikçilerini, bayilerini, DentNis ile ilişki içinde bulunan diğer tüm gerçek kişileri kapsamaktadır.

3- Hukuki Mevzuat

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuatları

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Genel İlkeler

DentNis kişisel verileri KVKK ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlemektedir. İşlenen veriler KVKK uyarınca şu hususlara uyularak işlenebilir: Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, Doğru ve gerektiğinde güncel olma, Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma DentNis tarafından işlenen kişisel veriler, ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel olarak ancak belirli ve meşru amaçlar için muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda, DentNis, ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre varsa bu süreye uymakta; böyle bir süre yoksa verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. DentNis kanun öngörmedikçe gelecekte kullanma ihtimalinin varlığına dayanarak veri saklamamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kanun’da sayılan istisnalar dışında, DentNis ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir. Kanun’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığı durumunda ise, veri sahibinin açık rızası olmasa dahi kişisel veriler işlenebilmektedir. Bunlar: Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. dır. Veri sahipleri açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil eden özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ise DentNis tarafından hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, özel nitelikte kişisel verilerde veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemek şartı yanında kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması kuralına da uymak söz konusudur. Bu tür veriler, veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmem/ektedir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. KVKK’nın ilgili hükümleri doğrultusunda DentNis tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla ancak kişisel veri sahibinin açık rızası ile işlenebilmektedir. Kişisel veri sahibinin açık rızası yoksa bu halde: Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen istisnai hallerde, Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları – KVKK

 • DentNis tarafından elde edilen kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan kapsamlar dahilinde işlenebilecektir:
 • İK operasyonları, Şirket içi operasyonları,
 • Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetler,
 • Strateji, planlama ve iş ortakları/tedarikçi, müşteri yönetimi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin, etkinliklerin planlanması ve icrası,
 • Şirket içi eğitim programlarının planlanması ve icrası,
 • Şirket İşyeri Güvenliği,
 • İşçi ve İş Sağlığı Güvenliği Korunması,
 • Satış sonrası hizmetlerinin ifası,
 • Teknik Servis Hizmetlerinin İcrası
 • Bayilik sözleşmelerinin gereklerinin yerine getirilmesi,
 • Tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Müşterilere; ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, kişiye özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, anket ve tele-satış uygulamaları, istatistikî analizler vasıtasıyla çeşitli avantajlar sağlanması,
 • Hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve daha iyi hizmet sunulması,
 • Hizmetlerimiz karşılığı fatura tanzimi,
 • Dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,
 • Kendi uzmanlık alanına girmeyen konularda hizmet alınabilmesi ve teknoloji hizmeti alınması maksadıyla konusunda uzman kuruluşların faydalarının müşterilere sunulması, şirket faaliyetleri gerekleri nedeniyle faydalanılması.
 • Kimlik teyidi,
 • Soru ve şikâyetlere cevap verilmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • İlgili iş ortakları ve sair üçüncü kişilerle sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilere ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi,
 • Bilgilerinin tutarlılığına ilişkin denetimin sağlanması,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,
 • Çalışanlar bakımından; özlük dosyasının oluşturulması, işin gereklerini sürekli olarak yerine getirmeye ehil olup olmadığının tespiti, özel sağlık sigortası yapılması, sağlık dosyası oluşturulması, iş güvenliği önlemlerinin alınması, seyahat planlamalarının yapılabilmesi.
 • Çalışan adayları bakımından: Açık pozisyonlara uygunluğun değerlendirilmesi sürecinin yönetilmesi, planlanması.
 • Faaliyet alanı kapsamında yapılan, yarışma, organizasyon, fuar, çalışma ve diğer etkinliklerde elde edilen DentNis ve Çalışanlarına, standlarına ait görsel ve işitsel verilerin, işin geliştirilmesi ve paylaşılması amacına yönelik olarak yayınlanması
 • Bayi zincirinde Bayi işleyiş ve politikalarının uyumlu hale getirilmesi,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • DentNis finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi,
 • Hukuk işlerinin icrası/takibi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi.
 • Çalışanların makine ve ekipman kullanımlarının planlanması, icrası Satış işlemlerinin planlanması, icrası Tedarik İşlemlerinin planlanması, icrası Tahsilat işlemlerinin planlanması, icrası
 • Şirket internet, ortak ağ, bilgisayar kullanımlarının kanunlara uygun şekilde kullanımının planlanması icrası
 • DentNis fuar, faaliyet, sosyal projeler, ürün ve kurumsal tanıtımının planlanması, icrası
 • Sayılı amaçlar bilgilendirme amaçlı olup, DentNis‘in gelecekteki ticari ve işletmesel faaliyetlerini yürütebilmesi için tarafımızca başkaca eklenebilecekler yapılacak güncellemelerle duyurulacaktır.

Kişisel Verilerin Saklanması – KVKK

Elde ettiğimiz kişisel veriler, DentNis’in ticari faaliyetlerinin yerine getirebilmesi amacıyla, uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında DentNis tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. İlgili mevzuatlar uyarınca, kişisel verilerin daha uzun süre saklanmasına izin verilen veya zorunlu tutulan haller müstesna olmak kaydıyla, kişisel verilerin işlenme amaçlarının sona ermesi durumunda, DentNis tarafından resen yahut veri sahibinin talebi ve kullanılabilecek farklı teknikler ile veri sahiplerinin talebi üzerine veriler silinecek, yok edilecek yahut anonimleştirilecektir. Kişisel verilerin söz konusu yöntemler vasıtasıyla silinmesi durumunda, bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilecektir. Veri sorumlusunun meşru menfaatinin olduğu durumlarda, kanunun buna cevaz vermesi şartıyla işlenme amacının ve ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin de sona ermesine rağmen veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel veriler saklanabilecektir. Bahsi geçen zamanaşımı süresinin sona ermesinin ardından kişisel veriler, yukarıda belirtilen prosedüre göre silinecek, yok edilecek yahut anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerin Yurtiçindeki Kişilere Aktarılması – KVKK

Fiziksel olarak yok etme, yazılımdan kalıcı olarak silme, maskeleme, veri türetme, toplulaştırma, veri karma, uzman tarafından silme vb. DentNis , kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, KVKK’da düzenlenen şartlara uymaktadır. Bu çerçevede, kişisel veriler, DentNis tarafından veri sahibinin açık rızası olmadan aktarılamayacağı hallerde üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ancak veri sahibinin açık rızası olmaksızın Kişisel Verilerin aktarılabileceği haller KVKK‘ de şu şekilde düzenlenmiştir: Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. Bir hakkın tesisi,kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, verbsorumlusunun meşru menfaatlbi için veri işlenmesinin zorunlu olması. Yeterli önlemler alınmak kaydıyla; sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülmesi, sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler bakımından ise, Kamu sağlığının korunması, Koruyucu hekimlik, Tıbbî teşhis, Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi. Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilecektir. Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında da, özel nitelikteki kişisel verilerin işlenme şartlarında belirtilen koşullara ve kanunun belirlemelerine ayrıca uyulmaktadır.

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması – KVKK

Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına ilişkin olarak, Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz Kişisel verilerin veri sahibin açık rızası olmaksızın işlenmesine izin verilen şartların varlığı halinde ise, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede, yeterli korumanın bulunması kaydıyla veri sahibinin açık rızası aranmaksızın da DentNis tarafından kişisel veriler yurtdışına aktarılabilecektir. Eğer aktarım yapılacak ülke Kurul tarafından yeterli korumanın bulunduğu ülkeler arasında belirlenmemiş ise, DentNis ve ilgili ülkedeki veri sorumlusu/veri işleyen yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt edecektir ve kurulun izni bulunması gerekecektir. Kanun‘ da açıkça belirtildiği üzere, Kişisel veriler, Kanun‘ un 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile Kanun‘ un 6 ncı maddenin üçüncü fıka ında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede; a) Yeterli korumanın bulunması, b) Yeterli k rbanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ibili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir. Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum ve ya kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilir. Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır. DentNis Kanun‘ un sayılan hükmüne yurt dış aktarımında uyacak gerekli prosedürlerin işletilmesini sağlayacaktır. DentNis ‚İN YÜKÜMLÜLÜĞÜ KVKK’nın 10. maddesi kapsamında, veri sahi ylerinin, kişisel verilerin elde edilmesinden önce yahut en geç elde edilmesi sırasında aydınlatılması gerekmektedir. Söz konusu aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde veri sahiplerine iletilmesi gereken bilgiler şunlardır: Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklar. DentNis, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, aydınlatma beyanları hazırlamıştır. Aydınlatma beyanlarının veri sahiplerine sunulmasının ardından, DentNis ‚in ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için veri sahibinin açık rızasının alınmasını gerektiren veri işleme faaliyetleri ve veri kategorileri için açık rıza beyanları hazırlanmıştır. Bu beyanlarda verilerin hangi amaçlarla işleneceği, kimlere ne amaçla aktarılabileceği, toplama yöntemi ve veri sahibinin hakları yer almaktadır. DentNis aydınlatma sorumluluğunu, rızanın alınmasına uygun düşen, kanuna uygun bütün yöntemlerle yerine getirebilir. KVKK’nın 5/2. maddesinde kişisel verinin hukuka uygun işlenmesinin mümkün kılan istisnalar düzenlenmiştir. DentNis bu doğrultuda açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan (istisnalar) birinin varlığı durumunda da kişisel verileri işleyebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayan ğı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme baliyetinin dayanağı olabilir.

 • Kanunlarda bıkça Öngörülmesi, Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması
 • Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması,
 • DentNis ‚in Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi,
 • Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi,
 • Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, DentNis ‚ in Meşru Menfaati İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Veri Sahibinin Hakları

DentNis tarafından KVKK’nın 11. maddesinde veri sahipleri için tanınan hakların kullandırılması konusunda gerekli bilgilendirmeler ve önlemler alınmıştır. Böyle bir talebin gelmesi halinde gereği Kanunlara uygun şekilde yerine getirilecektir. Bahse konu haklar şunlardır: a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) Yukarıdaki (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, Kişisel Veri Hakkı Sahipleri belirtilen haklarını kullanmak ile ilgili talebini, 10 Mart 2018 tarih ve 30356 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış „Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ“ istinaden aşağıda ki yöntemler ve bilgiler ile gerçekleştirebilir. Başvuru içeriğinde gerekli bilgiler;

 • Başvuru sahibinin, Ad, Soyad bilgisi.
 • Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise TC kimlik numarası eğer değil ise uyruğu ile birlikte pasaport numarası veya var ise kimlik numarası.
 • Başvuru sahibinin, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi.
 • Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks.
 • Başvuru sahibinin, talep konusu.
 • Başvuru sahibinin talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler.
 • İlgili kişinin kullanabileceği başvuru yöntemleri;

Başvuru sahibi, Meşrutiyet Mahallesi Vali Konağı Caddesi Narin Apartmanı No:167/4 Şişli/ Istanbul şirket adresine başvuru talebini KVKK 13 uyarınca yukarıdaki açıklamaları içerir şekilde doldurarak kapalı zarf ve zarfın üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Talep» notu ile elden tutanak ile teslimat yapabilir. Başvuru sahibi, Noter aracılığı ile Şirket Adresine tebligat çekebilir tebligat zarfı üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Talep» notu ibaresi eklenmelidir. 5070 Sayılı Elektronik imza kanununda tanımlı olan «Güvenli Elektronik İmza» ile başvuru sahibi şahsen Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta [email protected] adresine konu kısmına «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Talep notu ile başvuru yapabilir. DentNis , ilgili başvurulara yönelik cevabı fiziken yahut elektronik olarak ilgili veri sahibine ulaştıracaktır. DentNis talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, DentNis tarafından Kurulca belirlenen tarifedeki ücret ilgililerden alınacaktır. Ayrıca, veri sahiplerinin taleplerinin sonuçlandırılması sürecinde, DentNis tarafından başvuruculardan ek bilgi veyahut belge talep edilebilecektir Bununla beraber, KVKK’nın 28(2). maddesi çerçevesinde, zararın giderilmesi hakkı hariç olmak üzere, KVKK’nın 11. maddesinde sayılan yukarıdaki haklar aşağıdaki durumlarda uygulama alanı bulmayacaktır: Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi, Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması, Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Veri Güvenliği için Alınan Tedbirler

DentNis, kişisel verilerin korunması için gerekli olan uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. KVKK’nın 12(1). maddesinde öngörülen tedbirler şunlardır: Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak. DentNis ‚in bu kapsamda aldığı önlemler aşağıda sayılmıştır:

İdari Tedbirler

DentNis, Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla verilerin işlenmesinden ve saklanmasından sorumlu ve çalışanlarının Kanun Hakkında gerekli bilgiye sahip olmalarını sağlamak amacıyla gerekli eğitimleri aldırır. Bu amaçla görevlendirdiği birimin organizasyon yapısını, kimlerden oluşacağını ve çalışma sistemini belirler. Şirket Avukatı ve Hukuk Biriminin süreç hakkında gerekli bilgilendirmeyi yapmasını sağlar. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, DentNis, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile çerçeve sözleşme imzalar, sözleşmelere ekleyeceği hükümler, taahhüt sözleşmeleri ile veri güvenliğini sağlar. Prosedürlerin bu sayılan şekilde yerine getirildiğinin takibi için gerekli görevlendirmeleri yapar. Kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline gerekli KVK eğitimlerini verir, aldırtır. Çalışanlarının evrak kayıt ve diğer işlemlerini usulüne uygun hazırlatır, saklanmasını sağlar. Bu işlerin yürütülmesi için personel görevlendirmesi yaparak bu konuda çalışacak komiteyi ve görev alanlarını oluşturur.

Teknik Tedbirler

DentNis Veri güvenliğini sağlamak amacıyla bilgili ve deneyimli kişiler istihdam eder ve personeline gerekli KVK eğitimlerini verir. Bu kapsamda gerekli iç kontrolleri, risk analizleri yapar. Kişisel verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek ve/veya gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili ne yapılması gerekiyorsa tamamlatılmasını, yapılması gereken tüm işlemlerin yerinde ve tam olmasını sağlar. Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların, kişisel verilere ulaşabileceklerin, kişisel verilere erişimi yetkilerinin kontrol altında tutulmasını sağlar. Kullanılan teknik programların kişisel verilerin korunmasına sahip olmasını sağlar.

Görüntü Kayıtlarının İşlenmesi

DentNis tarafından, Şirket tesis ve işletmelerinin genel ve ticari güvenliğinin temin edebilmesi amacıyla, KVKK’da öngörülen ve iş bu Politika’da yer verilen temel ilkelere uygun olarak ziyaretçilerin, çalışanların ve diğer ilgili kişilerin görüntü kaydı alınmakta ve bu kayıtlar işlenme amaçlarına uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Görüntü kaydı alınan yere girişlerde, veri sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla, görüntü kaydı alındığına dair uyarı görünür bir biçimde yer almaktadır. Mahremiyetin gerektirdiği alanlarda görüntü kesinlikle alınmamaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında DentNis tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir

Dentnis’in Ziyaretçilerimize Sağlanan İnternet Erişimlerine İlişkin Kayıtların Saklanması

Şirketimiz tarafından işyerlerimiz içerisinde kaldığınız süre boyunca talep eden Ziyaretçilerimize internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerinize ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya Şirket içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir. Bu çerçevede elde edilen log kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda DentNis çalışanının erişimi bulunmaktadır. Bahsi geçen kayıtlara erişimi olan Şirket çalışanları bu kayıtları yalnızca yetkili kamu kurum ve kuruluşundan gelen talep veya denetim süreçlerinde kullanmak üzere erişmekte ve hukuken yetkili olan ve de sınırlı sayıda eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını taahhüt eden kişilerle paylaşmaktadır.

Dentnis’in Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Misafir Giriş Çıkışların Takibi

Şirketimiz tarafından; güvenliğin sağlanması ve belirtilen amaçlarla, DentNis binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Misafir olarak gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken ya da Şirket nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte, ve ilgili kişisel veriler fiziki ve/veya elektronik ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

İş Ortaklarının Kişisel Verilerinin İşlenmesi

DentNis bayiler, distribütörler gibi iş ortakları ile kurmuş olduğu ticari faaliyetlerin yerine getirilmesi kapsamında, iş ortakların çalışanlarına ilişkin kişisel verileri işin yerine getirilmesi için zorunlu olması ya da işbu Politika’da belirtilen amaçlar ile ticari işleyişin sağlanabilmesi, insan kaynakları amaç ve politikalarının yerine getirilebilmesi, karşılıklı çalışmanın hukuki ve ticari güvenliğinin yerine getirilmesi amacıyla işleyebilmektedir.

Dentnis Kişisel Verilerin Korunması Organizasyonel Yapılanma

DentNis bünyesinde işbu politika ve bu politikaya bağlı ve ilişkili diğer politikaları yönetmek üzere, üst yönetim tarafından uyum için belirlenen aksiyonların yerine getirilmesinden sorumlu Kişisel Verilerin Korunması Komitesi görevlendirilecektir. Sonradan alınacak idari kararla değiştirilebilecek olmak üzere, Komitenin yönetim kuruluna yazılı olarak raporlama yapmak, şirketin idari ve teknik açıdan KVKK mevzuatına uygun davranmasını sağlayabilmek, veri güvenliğinin sağlanması ve KVKK mevzuatı çerçevesinde alınması gereken her türlü tedbir ve yapılması gerekenleri önermek, yapılması gereken denetimlerin yapılmasını sağlamak, yapmak ve Fabrika Müdürü’ne bağlı çalışmak, tüm alışma süreçlerinden üst yönetimi yazılı raporlama yaparak bilgilendirmek üzere idari şekilde görevlendirme yapılmasına bu kişilerin sonradan değiştirilebilecek ve eklemeler yapılabilecek olmak üzere İnsan Kaynakları ve IT Departmanı sorumlularından oluşmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Komite tarafından aşağıda sayılı husus başta olmak üzere bunlarla sınırlı olmamak şartıyla KVKK mevzuatının gerektirdiği bütün önlemler alınmak üzere, şirketin yapması gerekenler yerine getirilmelidir:

 • Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile ilgili temel politikaları ve mevzuatla uyum sağlanması için yapılması gerekenleri belirlemek,
 • Belirlenen temel politika ve aksiyon adımlarını üst yönetimin onayına sunmak; uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak,
 • Kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin politikaların ne şekilde uygulanacağına ve denetimin ne şekilde yapılacağına karar vermek, üst yönetimin onayını aldıktan sonra gerekli görevlendirmelerde bulunmak,
 • Şirketin kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek; iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayını sunmak,
 • Çalışanların kişisel verilerin korunması ve Şirket politikaları konusunda eğitilmelerini sağlamak,
 • Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak,
 • Alınması gereken onay, üçüncü kişilerden taahhüt vs. ilgili prosedürleri yerine getirilmesini sağlamak,
 • Şirketin KVKK kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için şirket içinde gerekli düzenlemelerde bulunmak, Kişisel verilerin korunması konusundaki gelişmeleri takip etmek; bu gelişmeler kapsamında yapılması gerekenler konusunda üst yönetime tavsiyelerde bulunmak,
 • Kurum ve Kurul ile olan ilişkileri yönetmek
 • Yapılması gereken başvuruları düzenlemeleri önermek, uygulamak.
 • Yapılması gereken denetimlerin yapılmasını sağlamak.

Dağıtım

Politika, DentNis internet sitesinde ve Şirket merkezinde çeşitli iletişim araçları vasıtaları ile yayınlanarak, üçüncü taraflara ve Şirket çalışanlarına duyurulur.

Çerezler

Web sitemizde çerez/bilgi blokları teknolojisini kullanıyoruz. Çerezler, web sitesinin bireyin bilgisayarında kayıt tutması amacıyla aktardığı bilgi parçacıklarıdır Web sitemizi açtığınızda, bilgisayarınıza çerez yerleştirebiliriz. Böylece siteyi ziyaret ederken tercihlerinizi kaydetmeniz sağlanarak çevrim içi tecrübeniz gelişecektir. Çerezler, sizin hakkınızda herhangi bir kişisel bilgi toplamaz, bizim sizinle irtibata geçmemiz için herhangi bir kişisel bilgi iletmez, aynı zamanda bilgisayarınızdan herhangi bir bilgi de aktarmaz. Çerezi, sitemizde en çok ilginizi çeken bölümleri belirleyip size sayfamızda bunlardan daha fazla sunabilmek için kullanırız. Geçici çerezler, sitemizi kaç kez ziyaret ettiğinizi belirlemek amacıyla kullanılıp web tarayıcınızdan çıktığınızda silinir. Kalıcı bir çerez ise, web tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza kaydedilip sayfaya girdiğinizde, siteyi daha önce ziyaret edip etmediğinizi bildirmek amacıyla kullanılır. Web tarayıcılarının çoğunda yer alan araç çubuğunun “yardım” bölümünde, web tarayıcınızın yeni çerezlerden nasıl korunabileceği, yeni bir çerez ile karşılaşıldığında web tarayıcınızın sizi nasıl uyarmasının sağlanabileceği ya da bütün çerezlerin nasıl engellenebileceği açıklanır. Çerezlerin DentNis’in Türkiye’nin web sitesindeki en yeni özelliklerden faydalanmanızı sağladığını ve bu nedenle çerezleri açık tutmanız gerektiğini unutmayınız.

Revizyon ve Yürürlükten Kaldırma

İşbu Politika DentNis Hukuk Müşavirliği tarafından yeni çıkan tebliğ, ikincil mevzuat, kanuni düzenlemeler doğrultusunda gözden geçirilir ve güncellenir. KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Yürürlük

DentNis tarafından hazırlanan işbu Politika son yapılan güncellemeleri ile birlikte yenilenerek 21.07.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tanım ve Kısaltmalar

Metin içinde yer alan bazı tanımların açıklamaları ve kısaltmaları kanundaki ifadelerin bir yansıması şeklinde de kullanılmış ve açıklamaları aşağıda yer almaktadır. Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza. İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi. Kanun/KVKK 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kısaltma Tanım

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi. Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi. Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu. Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri. Periyodik İmha: Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi. Veri Sahibi/İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi. Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi. Yönetmelik 28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik. Tebliğ 10 Mart 2018 tarih ve 30356 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış „Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ“ DentNis Implantoloji Ve Estetik Diş Kliniği (Abdulkadir Narin) https://www.kvkk.gov.tr